มอบทุนสนับสนุนโครงการ

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และโครงการ Essential Course for Pharmacy Educator (ECPE) เป็นเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) โดยมี ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ เป็นผู้รับมอบทุน