ทุนสนับสนุนโครงการ

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของ อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิค ณ School of Pharmacy, University of Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 250,000 บาท ให้แก่ อ.ภก. ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบทุน