น.ส.มารยาท เคหะลุน

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท แก่ นักศึกษาปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี น.ส.มารยาท เคหะลุน ผู้รับมอบทุนแทน น.ส.ทิพวรรณ ทองสุข