รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนวิจัยการศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 30,000 บาท แก่ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ทำวิจัย โดยมี รศ.ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ เป็นผู้รับมอบทุน